ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

Обучение

        Учителите в детското заведение работят по Програмна система на ДГ „Божур” с изработено годишно тематично разпределение за различните възрастови групи, което осигурява  ритмичното и балансираното разпределяне на съдържанието по образователните направления и включва темите за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от обучението, както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата. За индивидуална работа с децата педагозите използват учебни помагала и познавателни книжки на програмна система:„Златно ключе”  на  издателство „Бит и Техника”, както и техните интерактивни електронни портали:   

      ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА  на ДГ „Божур“е програма за психологическа и педагогическа подкрепа в развитието на децата,  за придобиване на компетентности по всяко образователно направление чрез подходи и форми на педагогическо взаимодействие, които са в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 5 и Държавните образователни стандарти за предучилищното образование . Тя се  основава на разбирането, че главната ценност в системата на предучилищното образование е детето и подпомага учителя, за да осигури условия за пълноценно детско развитие, така че: детето да е спокойно, щастливо, уверено и успешно да навлиза в света, чрез игри, познание, творчеството; учителят уверено и с удовлетворение да постига по-добри резултати в ежедневната си работа с децата и семейството; родителят да „израства” заедно с детето си, като го подкрепя в развитието, подпомага разгръщането на неговия потенциал. Родителят и учителят имат разбиране, подкрепа и споделени отговорности относно детето, които спомагат за успешната социализация и просперитет на всяко дете, подкрепят личностното му израстване, като по този начин се постигат и стратегическите цели и приоритети на политиката за учене през целия живот.

Образователни направления:

  1. Български език и литература
  2. Математика
  3. Околен свят
  4. Изобразително изкуство
  5. Музика
  6. Конструиране и технологии
  7. Физическа култура