ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт

по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините.
Обн. - ДВ, бр. 58 от 18.07.2000 г.; в сила от 01.01.2001 г.; изм. и доп., бр.28 от 04.04.2006 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 13 от 17.02.2009 г.; изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 03.07.2013 г.; изм. и доп., бр. 62 от 27.07.2018г., в сила от 01.01.2019 г.

Описание на проекта:

Проектът е насочен към повишаване на общата физическа подготовка  и придобиване насоченост на заниманията със спортно - тренировъчен  характер чрез организиране и провеждане на спортно – подготвителни игри в ежедневни режимни моменти , както и организиране на състезания по отделни видове спорт.

Цели на проекта:

 • Укрепване на общото физическо състояние и физическо развитие, и закаляване на подрастващите чрез рационален двигателен режим ;
 • Формиране на двигателни качества чрез последователно и системно развиване на основните движения в процеса на обучението ;
 • Активна двигателна дейност на децата, престой на открито, широко използване на подвижни игри и разходки, достъпен  вид  спорт,   закаляване;
 • Постигане на ДО  по  физическо  възпитание  и овладяване  в  необходимата  степен  на  различни  видове спорт  –  баскетбол, волейбол  и  футбол ;
 • Изработване на потребност от ежедневни занимания с физически упражнения, развиване на уменията на децата за самостоятелност и организираност ;
 • Възпитаване на нравствени качества и емоционално общуване в процеса на подготовката и участието в спортно – подготвителни игри и упражнения като компонент на спортни състезания и празници.

Очаквани резултати:

 • Чрез рационално функционално натоварване да се формират двигателни умения и навици, и познавателни способности, както и да се възпитават у децата ценни морално-волеви модели на поведение ;
 • Създаване на съвременна материална база за системни занимания с физическа култура и спорт ;
 • Създаване на желание у децата за активно участие в спортните игри ; възпитаване на инициативност и самостоятелност при по-големите възрастови групи за организиране на игри със състезателен характер по време на разходки и игри на открито ;
 • Възпитаване на умения за самооценка и самоконтрол у децата, основаващи се на физическия и интелектуален растеж, на самочувствието и здравето, на бързината, силата, ловкостта и т.н.;
 • Закаляване и намаляване на заболеваемостта и затлъстяването сред децата;
 • Натрупване на знания за спортни обекти, съоръжения, уреди, пособия и начини за тяхното използване.