ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

За Вас родители!

Кога се подават заявления за постъпване в детската градина и какви са критериите за прием на децата, както и информация дали детето е прието в детското заведение, можете да видите на следния адрес:   https://priem.sliven.bg/    


ПРИЕМ И ОБХВАТ НА ДЕЦАТА

       Задължителните условия за прием на децата, критерии, необходими документи, класиране, записване и отписване се извършват чрез системата за електронен прием в детските градини и ясли на територията на община Сливен. Постъпването на децата в детската градина става по желание на и по избор на родителите или настойниците, съгласно Наредба Община Сливен за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и ясли на територията на община Сливен.

       В детска градина "Божур" записването на деца се осъществява целогодишно и при наличие на свободни места чрез системата за електронен прием. Родителите / настойниците подават заявление за участие в електронната система по образец. Заявител за регистриране на заявление за участие в класиране на дете, подлежащо на класиране, може да бъде само родител или официален настойник на детето.

Приемът на децата се организира от директора на детската градина, в съответствие с Наредба на общинския съвет за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и ясли на територията на община Сливен. 

Задължителни документи при записване:

  1. Заявление за прием в детските градини (от електронната система за класиране);
  2. Попълнено заявление за записване по образец, предоставен от съответното детско заведение;
  3. Копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
  4. Документ за самоличност на подаващия заявлението родител/настойник, за удостоверяване при поискване.
  5. Прилагане на подадените от родителя задължителни документи удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране.
  6. Решение на РЕПЛР към РУО-Сливен за насочване на дете със СОП за приобщаващо образование
  7. Медицински документи ( при първоначално постъпване на детето в детската градина ), съгласно чл. 4 (2) от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. на Министерството на здравеопазването за здравните изисквания към детските градини.

Задължителни медицински документи при постъпване в детската градина:

      1.Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

      2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.

      3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

      4. Изследване на кръв и урина, извършено в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.

       5. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

      6. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, три дни преди постъпването на детето в детската градина.

       Информация за условията на работа, процедурата по приема и необходимите документи за постъпване на дете в детската градина родителите получават от директора в определените приемни дни.

       Информацията за приетите деца се оповестява чрез електронната система за прием на децата на територията на Община Сливен.

       За отказ от постъпването на детето в детската градина се смята:

       1. Незаписано дете в срок от една седмица след оповестяване на резултатите по приема.

       2. Непостъпило в детската група дете до 30 септември на текущата година, без да са оповестени уважителни причини за това.

       3. Отсъствието на дете в продължение на повече от 30 дни, без да са оповестени уважителни причини за това.