ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

Проект "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Обява за 2019г. по проект "Училищно мляко"  Виж на: http://bojur-sliven.com/download-19/

Обява за 2019г. по проект "Училищен плод"    Виж на: http://bojur-sliven.com/download-20/

Заповед за избор на заявител:  Виж на:   http://bojur-sliven.com/download-22/