ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

Материална база

 

ДГ "Божур" - център                                                ДГ "Божур" - филиал  

     Детска градина „Божур“ е разположена в две сгради. Централна сграда на ул. „Р. Даскалов“ №1 и сграда на ул. „Вл. Очков“ №9. В двете сгради се помещават 8 възрастови групи, по четири във всяка.

   Детската градина разполага с дворове, в които са обособени отделни площадки за всяка група. В централната сграда има площадка, подходяща за занимания по БДП, а сградата на ул. „Вл. Очков“ разполага и с вътрешен двор, в който е изградена „Работилница на открито“ през 2013г., по проект, спечелен към ПУДООС. Тази „Работилница на открито“ дава възможност да се провеждат изнесени ситуации по Околен свят, да се извършват елементарни опити и експериментиране от децата. Във всички групи на ДГ „Божур“ е създадена привлекателна, функционална и развиваща образователна среда в занималните и прилежащите им помещения, съобразена с възрастта на децата в групата, благодарение на професионалните умения на учителите и отзивчивостта на родителите. Обособени са кътове за игри по интереси, които стимулират естетическия усет на децата, обогатяват възприятията им и развиват игровите им умения.

    Образователната среда в градината се отличава с мобилност, възможности за вариативност и е безопасна за децата. Има наличие на специално обособени помещения за дейности, водени от специалисти, извън детската градина- карате, народни танци, английски език, футбол. Учителите в ДГ „Божур“ разполагат със съвременни ИКТ и средства за качествено провеждане на образователно- възпитателния процес- лаптопи,, принтери, скенери във всяка група, мултимедии, интерактивни дъски и интерактивни игри в двете сгради.

Предстои обновяване на материалната база в централната сграда, както и реконструкция и модернизиране на дворните пространства на двете сгради.