ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

Педагозите имат професионална свобода за подбор и внедряване на различни педагогически практики, техники, методи, средства и прилагане на иновативни педагогически модели. Стимулира се и се поддържа мотивация: за саморазвитие, усъвършенстване на общата и методическата подготовка за работа в съвременните реалности. В резултат на това, в момента всички учители притежават ПКС и активно участват в различни форми на външна и вътрешна квалификация. 


На 8 и 9 Февруари 2024 г. в сградата на Регионално управление на образованието Сливен, се проведе обучение във връзка с проект на УНИЦЕФ и Фондация „За нашите деца“, на тема: „Оказване на Първа психологична помощ и практики, съобразени с травмата, при малки деца и лицата, полагащи грижи за тях“. Водещите лектори Мария Георгиева – психолог в Регионален център – Бургас, член на РЕПЛР и Росица Димова – кризисен психолог в Държавната агенция за закрила на детето и в Националната мобилна група за психологическа подкрепа към Министерство на образованието и науката, представиха на участниците презентации и добри практики за справяне със ситуации, свързани с травмата и стреса. На обучението присъства старши учител Цена Атанасова.


На 16.12.2023г. в ДГ "Божур" се проведе обучение на педагогическите специалисти на тема: „STEM – прилагане на интердисциплинарен подход в детската градина”. Обучението бе организирано РААБЕ България с лектор Мадлена Станчева.

Целта на обучението бе педагогическите специалисти да развият умения за прилагане на подходящи STEAM  подходи в образователно-възпитателния процес в зависимост от възрастта на децата и образователното направление. Интересните практическите задачи помогнаха на педагогическите специалисти да придобият умения, увереност и самочувствие при разработването и прилагането на STEAM подхода в образователно-възпитателния процес с децата.

 

В периода от  16-18 март 2023г. в гр. Русе се състоя Национална научно-практическа конференция "75 години Световна организация ОМЕП: Предучилищното образование в България в перспективата на международния педагогически опит". В конференцията взе участие Мария  Стоянова, учител в ДГ „Божур“, която изнесе доклад на тема: „Мултифункционална роля и значение на народните подвижни игри за повишаване на физическата дееспособност  при 6-годишните деца“.


На 7-8 октомври 2022г. в Педагогически колеж-Плевен се състоя Четвърта научно-практическа конференция на тема: "Актуални политики и практики в образованието. Качество на обучението-проекции и очаквания" . В нея участва старши учител Донка Бондева, която изнесе доклад на тема : "Педагогическа практика Утринна приказка като иновативен подход за цялостното развитие на децата в детската градина".


От м. януари 2022г. ДГ „Божур“ е действащ образователен модел на ПП“Утринна приказка“. Във връзка с товапрез учебната 2021г.-2022г. вътрешната квалификация на педагогическите специалисти от детската градина бе насочена към обогатяване на знанията, усъвършенстване на компетентностите, уменията  и опита, относно същността и методиката на провеждане на ПП „Утринна приказка” за трите възрастови групи/ първа, втора и трета/. Чрез проведените семинари, дискусии и добри практики от колеги педагогическият екип се запозна подробно с прилагането на трите модела:

  • Адаптационният психолого-педагогически и методически практико-приложен модел „Утринна приказка“ за първа група. Този модел дава възможност на учителите и представителите на семейната общност да работят заедно, с цел създаване на  благоприятни условия за по-лесната адаптация на детето в детската градина.
  • Целеполагащият  психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за втора група. Основната идея е на база тематичното съдържание на приказката да се планират последващи дейности за деня в контекста на седмичното, месечното или годишно разписание.
  • В трета възрастова група  ПП „Утринна приказка“ продължава като трансформиращ психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за работа на учителя. Идеята на този модел е, по определена методика детето да се научи да преразказва от името на неутрален разказвач  или от името на героя, като трансформира пряката реч в непряка.

От 12.09.2021г.  до 14.09.2021г. гл. учител Ек. Стойчева и ст. учител Д. Бондева  бяха на обучение в гр. Боровец, на тема: „Организиране и управление на образователен модел на ПП ” Утринна приказка” с лектори проф. д-р Даниела Тасевска и доц. Емил Бузов.   


На 26 и 27 юни 2021г. педагогическите специалисти от детската градина бяха на обучение в гр. Поморие, на тема: „Иновативни стратегии и подходи за планиране, създаване и реализиране на интерактивна педагогическа ситуация”. Обучението бе организирано от РААБЕ България с лектор Росица Димова.

Целта на обучението бе да се развият умения за прилагане на подходящи иновативни стратегии, методи и подходи в образователно-възпитателния процес в зависимост от възрастта на децата и образователното направление, както и умения за разработване на различни форми на педагогически ситуации като игра, спектакъл.

 


На 6 и 7 октомври 2020г. в гр. Плевен се проведе обучение на тема: „ПП „Утринна приказка” - целеполагащ психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за работа на учителя с 4-5 годишните деца в детската градина с лектори проф. д-р Даниела Тасевска и доц. Емил Бузов. На обучението присъстваха гл. учител Ек. Стойчева и учител Н. Петкова.

Учителите се запознаха с  организационните и методически предпоставки за прилагане на модела за целеполагане при провеждане на Педагогическата практика „Утринна приказка“. Основната идея заложена в целеполагащия психолого-педагогически и методически практико-приложен модел се базира на тематичното съдържание на приказката, чрез която се планират последващите за деня дейности в контекста на седмичното, месечното или годишно разпределение. Проведеното обучение обогати знанията, компетентностите, уменията и опита на  учителите. Обмяната на добри практики ги направи  по уверени и мотивирани относно начина на прилагане на този модел.


На 2 и 3 ноември, 2019г. педагогическият екип на детската градина бе на обучение в гр. Хисаря, на тема: „Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда”. Обучението бе организирано от РААБЕ България с лектор Ирена Душкова, ЗДУД при Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив. 

Дизайн мисленето  е новаторски подход за формиране на умения у децата и учениците за генериране и създаване на идеи и креативно решаване на проблеми. Това  е творчески процес, който позволява на педагогическите специалисти да изградят образователна среда, която най-много отговаря на потребностите на децата и учениците, да повишат тяхната мотивация и постижения, да формират у тях онези умения и качества, които ще са им необходими за успешна реализация в бъдеще: високо чувство на емпатия, силна мотивация, работа в екип, ориентираност към търсене на повече от едно решение, желание за експериментиране, увереност и др. Обучението дава на учителите необходимите инструменти, за да прилагат успешно Дизайн мислене в своята практика - да откриват, да интерпретират, да мислят креативно, да експериментират, да развиват.


През месец май 2019г. в сградата на ДГ "Божур", се проведе обучение на педагогическите специалисти на тема: "Рисунката като инструмент за развиване и опознаване на детската личност", организирано от ДИПКУ Ст.Загора, под ръководството на доц. д-р Ани Златева. Обучението бе в рамките на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.