ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

    СТАРТ на ПП "Утринна приказка" през новата учебна 2023/2024г. в ДГ "Божур"  

 

  • 1А  възрастова група "Божурчета" и 1Б възрастова група" Смехорани" работят по Адаптационен психолого-педагогически и методически практико - приложен модел.
  • 2А възрастова група "Приятели" и 2Б възрастова група "Патианци" по Целеполагащ психолого-педагогически и методически практико-приложен модел.
  • 3А възрастова група "Мечо Пух и приятели" и 3Б възрастова група "Слънчогледи" по Трансформиращ  психолого-педагогически и методически практико-приложен модел.
  • 4А  възрастова група "Делфинчета" и 4Б възрастова група "Лъвчета" работят по Формиращ психолого-педагогически и методически практико- приложен модел, който  надгражда всички постигнати добри резултати на Педагогическата практика „Утринна приказка“ по време на предишните три модела ( Адаптационен, Целеполагащ и Трансформиращ).

            Учебната 2022/2023г. в ДГ "Божур"  стартира с участието на всички групи по проект ПП "Утринна приказка" 

  • 1А  възрастова група "Приятели" и 1Б възрастова група"Патиланци" работят по Адаптационен психолого-педагогически и методически практико - приложен модел.
  • 2А възрастова група "Мечо Пух и приятели" и 2Б възрастова група "Слънчогледи" по Целеполагащ психолого-педагогически и методически практико-приложен модел.
  • 3А възрастова група "Делфинчета" и 3Б възрастова група "Лъвчета" по Трансформиращ  психолого-педагогически и методически практико-приложен модел.
  • 4А  възрастова група "Божурчета" и 4Б възрастова група "Смехорани"  работят по Формиращ психолого-педагогически и методически практико- приложен модел, който има за цел да надгради всички постигнати добри резултати на Педагогическата практика „Утринна приказка“ по време на предишните три модела ( Адаптационен, Целеполагащ и Трансформиращ), както и да даде нова методическа траектория за развитие на Педагогическата практика.

ДГ "Божур" продължава активно си работата си по проект ПП "Утринна приказка" и през учебната 2021/2022г. По този проект  работят  двете първи групи - „Мечо Пух и приятели” и „Слънчогледи”/адаптационен модел/, както и двете  втори групи - „Делфинчета” и  „Лъвчета” /целеполагащ модел/.

     В трета възрастова група Педагогическа практика „Утринна приказка“ продължава като трансформиращ  психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за работа на учителя с 5-6 годишните деца в детската градина. В него вземат участие двете трети групи  „Божурчета” и „Смехорани”. Четенето и разказването на приказки, пеенето на песни и воденето на разговори са форми на общуване на възрастните с 5-годишните деца, корелиращи с постиганите по-късно резултати в училище.

     Чрез трансформиращия преразказ детето развива езикови знания,комуникативни умения и речеви отношения в процеса на употреба на свързаната реч, използва граматически правилна реч; развива познавателни,социално- емоционални и граждански компетентности; развива звуковата култура на речта, активизира и разширява речниковия запас; развива умението за общуване с художествен текст и интереса и вниманието към формите на езика.  Обмисленото разгръщане на  игровата, познавателната, предметно-практическата и приложната дейности на този модел в трета група позволява позитивна трансформация в поведенческите прояви на петгодишното дете. Те се променят от  импулсивни към организирани а формите на междуличностно общуване – от личностно към делово. 

     От м. януари 2022г. ДГ „Божур“ става и образователен модел на ПП“Утринна приказка“, което дава възможност педагогическият екип да предлага на други заинтересовани страни качествено и компетентно да наблюдават, изучават, разберат и практикуват същността и методиката на провеждане на ПП „Утринна приказка“.


През учебната 2020-2021г. ДГ Божур продължава работа по проект ПЕДАГОГИЧЕСКА  ПРАКТИКА   „УТРИННА ПРИКАЗКА

Целеполагащ психолого-педагогически и методически практико-приложен модел за работа на учителя с 4-5 годишните деца в детската градина.

      Настоящият целеполагащ психолого-педагогически и методически практико-приложен модел„Утринна приказка“ за работа на учителя с 4 годишните деца в детската градина отразява собствената си рефлексията за осигуряване  допълнителни възможности на детската личност да развива пълния си потенциал.

    Той е „акумулирал“ всички постигнати резултати на модела „Утринна приказка“ по време на адаптационния период  на 3 годишните деца, отразяващ  идеята учителите, педагогическите специалисти и представителите на семейната общност да извършват определени дейности заедно. В същото време този модел е готов да „излъчи“ нова траектория за развитие на Педагогическата практика „Утринна приказка“, която може да се разпознае като целеполагаща на интердисциплинарния подход, включващ в себе си междупредметни връзки  или т. нар. тематичното обучение в програмната система.Тематичното обучение при реализиране на Педагогическата практика „Утринна приказка“ позволява на педагога да организира учебното съдържание около теми, задачи или основни въпроси по различните образователни направление предвидени за деня. 


 15.10.2019г.

     От  месец октомври 2019г. в ДГ "Божур" стартира проект на тема: Педагогическа практика "Утринна приказка". Това е  aдаптационен психолого-педагогически и методически практико - приложен модел за съвместна работа на учители и представители на семейната общност в периода на постъпване на децата в ДГ. Проекта се реализира под ръководството на Ваня Трайкова - Главен експерт Дирекция "Образователни проекти и програми" към МОН, проф. дн  Даниела Тасевска - декан на катедра Психология към ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", доц. д-р Емил Бузов - директор на педагогически колеж Плевен със специалност "Иновации и управление на образованието". 

     В проекта вземат участие екипите на двете първи групи -"Божурчета" и  "Смехорани". Този проект е допълнителна възможност за образователно развитие, който  осигурява на учителите и членовете на семейната общност да работят заедно за да създадат условия за по-лесно и бързо адаптиране на децата на 2 и 3 годишна възраст, които за първи път тръгват на детска градина.

  Целта е членовете на семейната общност на всяко дете да се включат ежедневно в дейността на групата сутрин от  9.00 - 9.30ч., като разказват на децата кратки интересни приказки, след предварително направен инструктаж с учителките на групата от предния ден. Включват се в подготовката на  нагледни материали - картини, кукли, мултимедийни слайдове,  дидактични материали и други реквизити подходящи за съответната приказка. Разработен е седмичен списък за участие на представители на семейната общност в провеждането на педагогическата практика "Утринна приказка" с посочената приказка за деня и нейният раказвач.