ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

"Рисунката като инструмент за развиване и опознаване на детската личност"

   На 18 и 19 май 2019г. в сградата на ДГ "Божур" 1, се проведе обучение на педагогическите специалисти на тема: РИСУНКАТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗВИВАНЕ И ОПОЗНАВАНЕ НА ДЕТСКАТА ЛИЧНОСТ, организирано от ДИПКУ Ст.Загора, под ръководството на доц. д-р Ани Златева. Обучението бе в рамките на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 Осем учители от детската градина - Д.Илиева, Д.Костов, М.Стоянова, Е.Стойчева, М.Лесева, В.Димитрова, М.Иванова и Ц.Атанасова, и техни колеги от ДГ "Синчец", ДГ "Детски рай" и ДГ "Перуника" с. Сотиря, се запознаха със спецификите в развитието на детската изобразителна дейност през различните възрастови периоди и усвоиха умения за използване на нейните диагностични, обучителни и развиващи възможности.