ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

На 29 май ДГ "Божур " възобновява дейността си

Уважаеми родители,
ДГ „Божур“ гр. Сливен възобновява дейността си на 29.05.2020г., при спазване на строги противоепидемични мерки!
Необходимо е всички участници в предучилищното образование да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят отговорност за опазването здравето на всички!
С цел осигуряване на максимална безопасност за децата, работещите и техните семейства е необходимо от всички заинтересовани страни да бъдат спазвани конкретни правила и мерки!
❗Моля, вземете своето решение дали детето Ви да посещава детската градина след като се запознаете с приложените правила!
ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА
В ДГ „БОЖУР“ – гр.СЛИВЕН
Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на ДГ „Божур“ - гр.Сливен.
Целта е постепенно и контролирано възобновяване на дейността на детската градина в условията на разпространението на COVID-19, като се спазват няколко основни принципа, описани по-долу в правилата!
Тези правила ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемиологичната ситуация.
1. ДГ „Божур“ - гр.Сливен се отваря за посещение от всички деца.
❗В настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина се налага използването на обществен транспорт – вътрешно градски или между населените места. Анализът на ситуацията към момента показва, че опасността съвсем не е преминала, ето защо е въпрос на отговорност родителите, които могат да намерят друго, по-безопасно решение за своите деца, да не ги изпращат в детска градина.
2. Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето.
❗ В тази връзка отговорността за решението за посещаване на детската градина остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина, още повече че физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен.
❗За подновяване на посещението на децата от родителите не се изисква представянето на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и чл.21, ал.2, 3 и 4 от Наредба 26/18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и здравните изисквания към тях!
❗Посещението на детската градина от деца с хронични заболявания (в т.ч. деца със СОП с хронични заболявания) се извършва след предварителна консултация и писмено становище от личния лекар на детето.
3.❗ Посещението на детска градина е допустимо само за деца, които са записани в ДГ „Божур“ през учебната 2019/2020 г. и са имали посещения през месец февруари – март 2020 г.
4.❗ Приемът в детската градина се извършва по предварително оповестен график/ред , като при подходящи метеорологични условия задължително се извършва на двора на , определена площадка за всяка възрастова група - при спазване отстояние най-малко 2 м. между семействата. ❗Не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата!
❗Ще бъдат отворени всички възможни входове на детската градина и движението ще бъде обозначено с маркировка, което ще гарантира физическата дистанция между децата от отделните групи.
5. Приемът в детската градина се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици.
6.❗ В случай на констатиране на признаци на заболяване, на детето може да бъде отказан прием.
7. ❗Физическата дистанция между родителите и персонала на детската градина е задължителна.
8. ❗От момента на влизане на детето в сградата на детската градина от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар.
9. С децата, които подновяват посещението си на детска градина, не се провеждат педагогически ситуации, а само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие с акцент върху изграждане на навици за здравословен начин на живот и усвояване на социални умения, а при възможност и необходимост - и дейности за обща и допълнителна подкрепа, включително за децата със СОП.
❗ Специалистите, оказващи обща или допълнителна подкрепа, не работят групово с деца от различни групи. Тяхната дейност е съсредоточена само в една група, в която има най-голям брой деца, нуждаещи се от подкрепа.
10. При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда, като се избягва размяната на топки, играчки, моливи и други или се осигурява дезинфекция след всяка употреба.
11.❗ Не се организират и провеждат педагогически дейности, които не са дейност на детската градина (изучаване на чужди езици, танци, , спорт, театър).
12. Всеки четвъртък учителите по групи правят проучване за децата, които ще посещават детската градина през следващата седмица.
❗ Всеки петък учителите уведомяват родителите за създадената организация за следващата седмица и те им потвърждават възможността за посещение на детската градина от детето.
13.❗ В деня на първото посещение на детето се измерва неговата температура от лице от персонала, определено да работи със съответната група.
14. Всички помещения се проветряват често за поне 10 мин. – сутрин преди пристигане на децата, по време на излизане на децата, по време на следобедната почивка, при почистване на помещенията и в края на работния ден.
15. Дезинфекция на помещенията се извършва поне 4 пъти дневно.
16. Почистване на тоалетните с почистващи препарати и дезинфекцирането им се извършва поне два пъти дневно.
17. Играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19.
18.❗ При престой на площадките на открито не се допуска физически контакт между децата и възрастните от отделните групи.
19. Пейките на площадките и уредите за игра се дезинфекцират поне веднъж дневно.
/Дезинфектантите, които се използват в детската градина, са включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването./
20.❗ Родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска градина, трябва:
❗ най-късно два работни дни преди планираното посещение да уведомят учителите по групи за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой.
❗ да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина;
❗ да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно винаги, когато това е възможно;
❗да водят детето си на детска градина и да го вземат при стриктно спазване на реда/ графика, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;
❗да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им;
❗ да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;
❗да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина, че то проявява признаци на заболяване;
❗ да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случаи стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;
❗да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина (след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени и дезинфектирани вкъщи);
❗да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето;
❗ да не внасят стоки и предмети в детската градина.
❗При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):
1. Детето се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.
2. Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат детето, като се съобразят с необходимите превантивни мерки.
3. На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.
4. След като детето напусне помещението, се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
5. Стриктно се спазват превантивните и ограничителни мерки.
6. Детето се приема повторно в детската градина срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо.
❗В случай на положителен тест на дете:
1. Информира се екипът на детската градина, който трябва незабавно да се свърже с РЗИ.
2. Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, се съгласуват между РЗИ и директора
3. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина.
4. Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определя от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация.
5. Помещенията и предметите, до които е имало контакт детето в последните 48 часа щателно се почистват и дезинфекцират.
6. Контактните лица на детето се информират за стъпките, които трябва да предприемат.
Кратка полезна информация
Какво е COVID-19?
• Остра заразна болест, която се причинява от нов коронавирус, наречен SARS-CoV-2.
Признаци на заболяване
• Оплакванията при COVID-19 варират от липсата на такива до появата на повишена температура, треска, кашлица, възпалено гърло, обща слабост и умора, мускулни болки. При тежко заболелите са налице тежка пневмония, остър респираторен дистрес синдром, сепсис и септичен шок. Напоследък, липсата на усещането за мирис или вкус също се съобщават като симптом за COVID-19.
Хора с повишен риск
• Лица с хронични заболявания независимо от възрастта им и лица над 60 г.
❗Предпазни мерки
• Спазване на лична хигиена (миене на ръце с топла вода и сапун за минимум 30 секунди, спазване на респираторен етикет при кихане и кашляне, дезинфекция на ръце при невъзможност за измиване на ръцете)
• Спазване на дистанция и ограничаване на контактите!
Нека бъдем отговорни в спазването на правилата, за да осигурим безопасно пребиваване на децата в детската градина!Съвместните ни усилия ще допринесат за постепенно и контролирано възстановяване дейностите на детската градина и ще ни дадат нужните увереност и спокойствие в условията на извънредна епидемиологична обстановка!
Десислава Илиева,
Директор на ДГ "Божур", Сливен