ДГ "Божур"
Детска градина в град Сливен

На 2 и 3 ноември, 2019г. педагогическият екип на детската градина бе на обучение в гр. Хисаря, на тема: 

„Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда”. Обучението бе организирано от РААБЕ България с лектор Ирена Душкова, ЗДУД при Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив. 

     Дизайн мисленето  е новаторски подход за формиране на умения у децата и учениците за генериране и създаване на идеи и креативно решаване на проблеми. Това  е творчески процес, който позволява на педагогическите специалисти да изградят образователна среда, която най-много отговаря на потребностите на децата и учениците, да повишат тяхната мотивация и постижения, да формират у тях онези умения и качества, които ще са им необходими за успешна реализация в бъдеще: високо чувство на емпатия, силна мотивация, работа в екип, ориентираност към търсене на повече от едно решение, желание за експериментиране, увереност и др.  Обучението дава на учителите необходимите инструменти, за да прилагат успешно Дизайн мислене в своята практика - да откриват, да интерпретират, да мислят креативно, да експериментират, да развиват.